V
ízové formuláre
VISA FORMS

Visa Vízové služby Výška poplatku
Vízum oprávňujúce na jeden vstup do krajiny do 60 dni
(Single entry visa with max. 60 days stay)
EUR 50,-
Vízum oprávňujúce na viac vstupov do krajiny (1 rok)
(Multiple Entry visa valid for 1 year)
EUR 105,-/1 year
Obmedzený pobyt vízum
Sponzor musí požiadať v najbližšom Imigračnom úrade v Indonézii

(Limited stay visa)

(Sponsor must apply from closest Immigration Office in Indonesia)
a.  za 6 mesiacov je EUR 55, - / For 6 months EUR 55,-
b.  za 1 rok je EUR 100, - / For 1 year EUR 100,-
c.  za 2 roky je EUR 170, - / For 2 year EUR 170,-

Platby možno len byť vykonané bankovým prevodom

Veľvyslanectvo Indonézskej Republiky   

č učtu:  IBAN:     SK49 1111 0000 0000 0122 6087
SWIFT (BIC):   UNCRSKBX


Pre načítanie IBAN,
naskenujte tento QR kód

Posielať kópiu (fotografiu) bankovej platby na adresu consular@indonesia.sk 
Please send the copy (photo) of bank payment to consular@indonesia.sk

Telefónne číslo konzulárnych funkcií:
Consular functions phone number:
+421 2 59200526  
 


webová stránka | situs kami | our websiteEmbassy of the Republic of Indonesia, Bratislava  -  Slovakia